Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Метод коначних елемената у електромагнетици
Акроним 13Д071МКЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Микроталасна техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Илић
доц. др Слободан Савић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета Упознавање са основима анализе електромагнетских поља методом коначних елемената.Увод у истраживачки рад.
Исход предмета Познавање и разумевање напредне теорије основа нумеричке електромагнетике. Способност за писање модерног софтвера за прорачун електромагнетских поља методом коначних елемената. Утренираност у ефикасном и компетентном моделовању и симулацији сложених електромагнетских структура методом коначних елемената.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Диференцијалне једначине електромагнетског поља и гранични услови. Варијациони метод и метод тежинских остатака. Скаларни и векторски коначни елементи. Просторна дискретизација. Анализа затворених (таласоводи и резонантне шупљине) и отворених (антене) структура. Апсорбујући гранични услови и вештачки апсорбери. Хибридизација метода коначних елемената са другим методима.
Садржај практичне наставе Студентски пројекти. Анализа и презентација публикованих радова.
Литература
1J.Jin, The Finite Element Method in Electromagnetics, 2nd Edition, Wiley-IEEE Press, 2002., J.Jin, The Finite Element Method in Electromagnetics, 2nd Edition, Wiley-IEEE Press, 2002.
2P.P. Silvester, R.L. Ferrari, Finite Elements for Electrical Engineers, 3rd Edition, Cambridge University Press, 2003., P.P. Silvester, R.L. Ferrari, Finite Elements for Electrical Engineers, 3rd Edition, Cambridge University Press, 2003.
3J. M. Jin and D. J. Riley, Finite Element Analysis of Antennas and Arrays, Wiley-IEEE Press, 2009., J. M. Jin and D. J. Riley, Finite Element Analysis of Antennas and Arrays, Wiley-IEEE Press, 2009.
4J.L. Volakis, A.Chatterjee, and L.C. Kempel, Finite Element Method for Electromagnetics: Antennas, Microwave Circuits, and Scattering Applications Wiley-IEEE Press, 2001., J.L. Volakis, A.Chatterjee, and L.C. Kempel, Finite Element Method for Electromagnetics: Antennas, Microwave Circuits, and Scattering Applications Wiley-IEEE Press, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70