Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Микроталасна електроника
Акроним 13Д071МЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Микроталасна техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Илић
доц. др Слободан Савић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета Упознавање са напредном теоријом и техникама пројектовања и оптимизације линеарних и нелинеарних микроталасних активних кола са акцентом на ефикасној и компетентној употреби модерних CAD алата. Пројектовање активног микроталасног кола са израдом прототипа и мерењем релевантних параметара. Увод у истраживачки рад.
Исход предмета Оспособљавање за пројектовање сложенијих микроталасних активних кола. Оспособљавање за самосталан истраживачки рад.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Микроталасни полупроводнички елементи. Анлиза нелинеарних микроталасних кола: анализа у временском домену и хармоник баланс анализа. Микроталасни појачавачи. Појачавачи малих сигнала и нелинеарни појачавачи. Напредне технике пројектовања и оптимизације сложених микроталасних кола. Осцилатори. Мешачи. Умножачи учестаности. Синтетизатори учестаности. Mодулатори. Микроталасна интегрисана кола.
Садржај практичне наставе Студентски пројекти. Анализа и презентација публикованих радова.
Литература
1D. Pozar, Microwave Engineering, New York: Wiley, 2004., D. Pozar, Microwave Engineering, New York: Wiley, 2004.
2R. Gilmore and L. Besser, Practical RF Circuit Design for Modern Wireless Systems, Volume II: Active Circuits and Systems, Norwood: Artech House, 2003., R. Gilmore and L. Besser, Practical RF Circuit Design for Modern Wireless Systems, Volume II: Active Circuits and Systems, Norwood: Artech House, 2003.
3G. Gonzalez, Microwave Transistor Amplifiers: Analysis and Design, New York: Prentice Hall, 1997., G. Gonzalez, Microwave Transistor Amplifiers: Analysis and Design, New York: Prentice Hall, 1997.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70