Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електромагнетика
Акроним 13Д071ЕМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Микроталасна техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Марија Стевановић
проф. др Бранко Колунџија
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Дубље разумевање класичне електромагнетике, упознавање са интегралним и
диференцијалним једначинама електромагнетског поља, овладавање напредним
математичким техникама анализе електромагнетских поља.
Исход предмета Оспособљавање студената за аналитичко решавање сложених електромагнетских проблема и
за прављење математичких модела електромагнетских поља погодних за
нумеричко решавање.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Временски променљива и простопериодична електромагнетска поља. Електричне особине материје. Таласна једначина и њена решења. Простирање таласа. Потенцијали. Развој по мултиполима. Основне теореме и принципи у електромагнетици. Вођени електромагнетски таласи и електромагнетски резонатори. Зрачење и расејање. Интегралне и диференцијалне једначине електромaгнетског поља. Гринове функције.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1R.F. Harrington, Time-Harmonic Electromagnetic Fields, Wiley-IEEE Press, 2001., R.F. Harrington, Time-Harmonic Electromagnetic Fields, Wiley-IEEE Press, 2001.
2J.D. Jackson, Classical Electrodynamics (3rd edition), Wiley, 1998., J.D. Jackson, Classical Electrodynamics (3rd edition), Wiley, 1998.
3J. G. V. Bladel, Electromagnetic Fields, IEEE Press Series on Electromagnetic Wave Theory, 2007., J. G. V. Bladel, Electromagnetic Fields, IEEE Press Series on Electromagnetic Wave Theory, 2007.
4C. Balanis, Advanced Engineering Electromagnetics, John Wiley & Sons, 1989., C. Balanis, Advanced Engineering Electromagnetics, John Wiley & Sons, 1989.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и пројекат са презентацијом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50