Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електромагнетска компатибилност и интегритет сигнала
Акроним 13Д071ЕКИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Микроталасна техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Антоније Ђорђевић
проф. др Драган Олћан
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Дубље разумевање проблема електромагнетске компатибилности и интегритета сигнала. Оспособљавање за самосталан научноистраживачки рад.
Исход предмета Оспособљеност за пројектовање кола и уређаја који испуњавају услове електромагнетске компатибилности и за пројектовање брзих дигиталних веза.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Моделовање извора сметњи, преносних путева и спрезања са сметњама. Компромитујуће електромагнетско зрачење. Електромагнетски импулс нуклеарне експлозије. Паразитне резонанције. Принципи пројектовања брзих дигиталних веза. Вишепроводнички водови и вишеслојне штампане плоче. Паковање. Дистрибуција такта. Дистрибуција напајања.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Johnson, H., Graham, M., High-Speed Signal Propagation: Advanced Black Magic, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2003., Johnson, H., Graham, M., High-Speed Signal Propagation: Advanced Black Magic, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2003.
2Dally, W.J., Poulton, J.W., Digital Systems Engineering, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1998., Dally, W.J., Poulton, J.W., Digital Systems Engineering, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1998.
3T. Williams, EMC for Product Designers, Newness, Oxford, UK, 2007., T. Williams, EMC for Product Designers, Newness, Oxford, UK, 2007.
4А. Ђорђевић, Д. Олћан, Испитивање електромагнетске компатибилности, Академска мисао, Београд, 2012., A. Đorđević, D. Olćan, Electromagnetic Compatibility Testing, Academic Mind, Belgrade, 2012.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, самосталан истраживачки рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70