Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Анализа и синтеза антена
Акроним 13Д071АСА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Микроталасна техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Колунџија
доц. др Миодраг Тасић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање судената са методама и софтверским алатима анализе и синтезе антена и антенских система
Исход предмета Оспособљавање студената за пројектовање антена и антенских система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Аналитичке методе за анализу антена (асимптотске методе и методе високих фреквенција). Нумеричке методе и софтверски алати за анaлизу антена. Моделовање геометрије антена. Апроксимација струја и поља. Моделовање побуде. Аналитиче методе за синтезу антенских низова. Технике оптимизације. Дијакоптички приступ. Дизајн-процедуре за пројектовање различитих класа антена.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Бранко М. Колунџија, Антоније Р. Ђорђевић - Electromagnetic Modeling of Composite Metallic and Dielectric Structures, Artech House, 2002., Branko M. Kolundžija, Antonije R. Đorđević - Electromagnetic Modeling of Composite Metallic and Dielectric Structures, Artech House, 2002.
2WIPL-D Pro v6.3 – 3D EM Solver – User's Manual, WIPL-D, 2007., WIPL-D Pro v6.3 – 3D EM Solver – User's Manual, WIPL-D, 2007.
3Edmund K. Miller, Louis Medgyesi-Mitschang, Edward H. Newman – Computational Electromagnetics – IEEE Press, 1992., Edmund K. Miller, Louis Medgyesi-Mitschang, Edward H. Newman – Computational Electromagnetics – IEEE Press, 1992.
4Thomas A. Milligan – Modern Antenna Desing – 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2005., Thomas A. Milligan – Modern Antenna Desing – 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2005.
5Constantine A. Balanis – Antenna Theory and Design – 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2005., Constantine A. Balanis – Antenna Theory and Design – 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 70
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30