Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Антене и простирање радиоталаса
Акроним 13Д071АПР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Микроталасна техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Колунџија
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са напредним концептима из области антена и простирања.
Исход предмета Разумевање принципа рада антена и оспособљавање за коришћење тих принципа у анализи и синтези антена и антенских система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Пријемне и предајне антене: основне и посебне особине и методе анализе. Жичане антене. Антене са путујућим таласом. Планарне антене. Комплементарне антене. Антенски низови. Антене у облику зрачећих отвора. Антенски радоми. Кола за прилагођење и напајање. Слабљење у слободном простору. Површински талас. Просторни талас. Тропосферски талас. Дифракција таласа. Простирање талас кроз јоносферу.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Момчило Б. Драговић - Антене и простирање радио таласа – 3. издање, Академска мисао, 2003., Momčilo B. Dragović - Antennas and propagation of radio waves - 3rd edition, Akademska misao, 2003.
2Constantine A. Balanis – Antenna Theory and Design – 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2005., Constantine A. Balanis – Antenna Theory and Design – 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2005.
3Thomas A. Milligan – Modern Antenna Desing – 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2005., Thomas A. Milligan – Modern Antenna Desing – 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2005.
4John D. Kraus, Ronald J. Marhefka – Antennas for all Applications – 3rd Edition, McGraw Hill, 2002., John D. Kraus, Ronald J. Marhefka – Antennas for all Applications – 3rd Edition, McGraw Hill, 2002.
5Robert J. Mailloux – Phased Array Antenna Handbook – 2nd Edition, Artech House, 2005. , Robert J. Mailloux – Phased Array Antenna Handbook – 2nd Edition, Artech House, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 70
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30