Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Транспортни процеси у наноелектроници и фотоници
Акроним 13Д061ТПНФ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Гвоздић
доц. др Марко Крстић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Увођење у научноистраживачки рад из области кинетичке теорије квантних система. Моделовање и симулација транспортних пороцеса у електронским и фотонским системима. Истраживања нових савремених структура у наноелектроници и фотоници.
Исход предмета Оспособљавање кандидата да креирају нове оригиналне моделе за симулацију кинетике честица и електромагнетског поља у нано структурама и отвореним системима. Коришћењем ових сопствених модела омогућиће постизање нових научних резултата у нано електроници и фотоници.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Статистички метод описивања физичких система. Неравнотежно стање. Кинетички метод: BBGKY хиерархија, Болцманов метод. Квантна кинетичка теорија. Нано и отворени системи. Стохастички метод: Брауново кретање и метод Монте Карло.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Y.Klimontovich: Statistical Theory of Open Systems, Kluwer Academic Publishers, 1995., Y.Klimontovich: Statistical Theory of Open Systems, Kluwer Academic Publishers, 1995.
2R.L.Liboff: Kinetic Theory - Clasical, Quantum and Relastivistic Descriptions, Spring, 2003., R.L.Liboff: Kinetic Theory - Clasical, Quantum and Relastivistic Descriptions, Spring, 2003.
3S.R.A.Salinas: Introduction to Statistical Physics, Springer, 2010., S.R.A.Salinas: Introduction to Statistical Physics, Springer, 2010.
4G.W.Hanson: Fundamentals of nanoelectronics, Prentice Hall 2008., G.W.Hanson: Fundamentals of nanoelectronics, Prentice Hall 2008.
5P.N.Prasad: Nanophotonics, J.Wiley &sons, 2004., P.N.Prasad: Nanophotonics, J.Wiley &sons, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0