Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Скенирајућа микроскопија у нанонауци и нанотехнологији
Акроним 13Д061СМНН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) др Радош Гајић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Основи квантне механике, физике чврстог стања и електромагнетизма. Познавање основа електронике и инструментације је пожељно али не и неопходно.
Циљ предмета Циљ предмета је упознавање са нанофизиком и технологијом преко одговарајућих експерименталних техника. Акценат је дат на методе скенирајуће микроскопије као што су скенирајућа тунелска микроскопија или микроскопија атомских сила. Студенти треба да се кроз семинарске радове и мерења оспособе за научни рад у овој области или бар стекну основна знања о овим мерним техникама у нанотехнологији.
Исход предмета По завршетку курса студенти ће имати основна знања о различитим методама скенирајуће микроскопије и њеним коришћењем у нанонауци и нанотехнологији.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у нанофизику, нано-оптику и наноструктуре (нанотубе, графен, плазмонске и фотонске наноструктуре). Особине скенирајуће атомске и тунелске микроскопије као и скенирајуће микроскопије блиског поља. Примене у нанонауци и технологији (графен, суперпроводници, магнетици, био-системи, фотонски кристали и метаматеријали).
Садржај практичне наставе Мерења на инструментима у Институту за физику (НТЕГРА, Омикрон и ТвинСНОМ.
Литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Настава се изводи путем израде семинарских радова или мањих истраживачких пројеката који укључују експерименталне вежбе и мерења у Институту за Физику у Београду.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70