Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Спектроскопија чврстих материјала
Акроним 13Д061СЧМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) др Зоран Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање са методама оптичке спектроскопије у карактеризацији чврстих материјала. Објашњења која физичка својства се могу измерити оптичким техникама и за коју примену је познавање тих својстава материјала важно.
Исход предмета Након овог курса студенти би требало да::
препознају која оптичка техника је одговарајућа за мерење неког физичког својства материјала,
изврше мерења на постојећим уређајима којима наша научна заједница располаже,
на основу добијених резултата одреде параметре који карактеришу материјал.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Квантна механика слободних електрона. Електрони у периодичном потенцијалу, фонони, плазмони, магнони. Електромагнетско зрачење (ЕМ). Светлосни извори, детектори, оптички филтри, монохроматори и спектрометри, интерферометри. Диелектрична функција. Оптичке константе и дисперзионе релације; диелектрична функција материјала која укључује фононску, плазмонску и магнонску апсорпцију;
Садржај практичне наставе Eкспериментално одређивање диелектричне функције (елипсометрија). Спектроскопија у видљивом делу спектра ЕМ зрачења. Оптичка апсорпција; луминесценција. Расејање светлости. Раманово расејање; Раманово расејање на неуређеним системима; резонантно Раманово расејање; Брилуеново и Рејлијево расејање. Инфрацрвена спектроскопија. Фуријеова спектроскопија. УВ спектроскопија.
Литература
11. Kuzmany: "Solid State Spectroscopy", Springer 1998.
22. Kingshirn: "Semiconductor Optics", Springer 1995.
33. P. Yu, M. Cardona: "Semiconductor Physics", Springer 1996. 4. "Light scattering in Solids (Vol. I-VI)", eds. M. Cardona, G. Guntherodt, Springer.
45. S. Perkowitz: "Optical characterization of semiconductors", Academic, 1994.
56. W. Hayes, R. Loudon: "Scattering of light by crystals", Wiley, 1978.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Менторски
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 30 Усмени испит 70
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0