Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Радијациона и електромагнетна компатибилност електротехничких компоненти и уређаја
Акроним 13Д061РЕКЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Вујисић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање са физичким основама радијационих оштећења и електромегнатних сметњи у савременим електронским компонентама и уређајима, као и са очекиваним променама особина и функционалности ових уређаја услед излагања јонизујућем и нејонизујућем зрачењу.
Исход предмета Способност да се у зависности од присуства одређене врсте зрачења претпоставе могући ефекти у електронским компонентама, препоруче мере отклањања или ублажавања ових ефеката, или предвиди стање озрачених уређаја.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Радијациони ефекти у биполарним колима, полупроводничким меморијама, соларним ћелијама, гасним цевима, органским диелектрицима и компонентама на бази нових материјала. Електромагнетне сметње у активним компонентама и дигиталним колима. Електростатичко пражњење и атмосферске сметње. Тестирање радијационе и електромагнетне компатибилности. Мере заштите уређаја од јонизујућег и нејонизујућег зрачења.
Садржај практичне наставе
Литература
1A. Holmes-Siedle, L. Adams - Handbook of Radiation Effects (Oxford University Press, 2002), A. Holmes-Siedle, L. Adams - Handbook of Radiation Effects (Oxford University Press, 2002)
2Henry W. Ott - Electromagnetic Compatibility Engineering (John Wiley & Sons, 2009), Henry W. Ott - Electromagnetic Compatibility Engineering (John Wiley & Sons, 2009)
3Radiation Effects in Semiconductors (Devices, Circuits, and Systems), edited by K. Iniewski (CRC Press, 2011), Radiation Effects in Semiconductors (Devices, Circuits, and Systems), edited by K. Iniewski (CRC Press, 2011)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе 90 часова предавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30