Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројектовање интегрисаних кола
Акроним 13Д061ПИК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Петричевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са фамилијама монолитних дигиталних и аналогних ИК на бази Si, GaAs, полупроводничких хетероструктура и полимера као и ИК у хибридној техници. Изучавају се начин њихове израде и перформансе. Учи се како се врши, при пројектовању, оптимизација њихових карактеристика (брзина, снага, потрошња и сл.) избором технолошких и геометријских параметара, као и техником израде.
Исход предмета Студент је упознат са технолошким аспектима проблематике конструисања аналогних кола, дигиталних кола и кола у комбинованом сигналу. Студент је способан да одабере оптималну топологију кола и да исту пренеси у интегрисано окружење водећи рачуна о технолошким ограничењима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Методологија пројектовања интегрисаних кола (ИК). Пројектовање монолитних ИК. Поступци и основна правила пројектовања. Правила пројектовања топологије ИК. Конструктивно-технолошка ограничења при пројектовању. Пројектовање стандардних ИК Пројектовање наменских кола. Методологије дизајнирања. Термални дизајн ИК. Пројетовање хибридних, дебелослојних и танкослојних ИК. Термални дизајн хибридних ИК.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Р.Рамовић, "Микроелектронска кола" (скрипта), Београд 2000 год., Р.Рамовић, "Микроелектронска кола" (скрипта), Београд 2000 год.
2П.Биљановић, "Микроелектроника", Школска књига, Загреб 1989 год., П.Биљановић, "Микроелектроника", Школска књига, Загреб 1989 год.
3Б.Докић, "Интегрисана кола", ЕТФ, Глас Српски, Бања Лука 1999 год. , Б.Докић, "Интегрисана кола", ЕТФ, Глас Српски, Бања Лука 1999 год.
4R.D.Jones, "Hybrid Circuit Design and Manufacture" Internacional Society for Hybrid Microeletronics, New York 1985 god., R.D.Jones, "Hybrid Circuit Design and Manufacture" Internacional Society for Hybrid Microeletronics, New York 1985 god.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, консултације, презентације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 70