Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Оптичко траповање и биомедицинска наноманипулација
Акроним 13Д061ОТБМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) др Бранислав Јеленковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са могућностима најпрецизнијег манипулисања биолошких молекула и диелектричних честица применoм оптичких трапова.
Исход предмета По завршетку овог курса студенти би требало да умеју да: Повезују мултидисциплинарнo оптику, физику и биологију, са применoм оптичких трапова који омогућавају дејство pN-сила зa nm-манипулисањe биолошких молекула и диелектричних честица.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Простирање и фокусирање оптичких поља. Оптички микроскоп. Примери оптичких трапова и пинцета. Калибрација оптичких трапова. Детекција положаја. Мерење сила. Манипулације честица у трапу, померање, истезање, ротација. Сила на појединачни молекул. Вишеструки холографски трапови, сортирање ћелија, биолошки сензори. Нанаофабрикација помоћу оптичких пинцета.
Садржај практичне наставе
Литература
1K. O. Birkhauser, Manipulation by light in biology and medicine, In: L. Novotny, B. Hecht, eds., Principles of Nano-Optics, Cambridge University Press, Cambridge, 2006., K. O. Birkhauser, Manipulation by light in biology and medicine, In: L. Novotny, B. Hecht, eds., Principles of Nano-Optics, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
2Прегледни радови у часописима, Review papers in journals.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања/менторски, cеминари/демонстрационе вежбе у другим центрима и лабораторијама, студентски семинари са презентацијaмa.
Укупно 90 часова самосталног учења и вежбања, од чега 4 часа недељно током семестра и приближно 40 часова припреме у испитном року.студентски семинари са презентацијaмa.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 40