Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабрана поглавља из нуклеарне физике
Акроним 13Д061ОПНФ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Оливера Цирај-Бјелац
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Овладавање применом апарата квантне механике и теорије релативности у решавању проблема атомске и нуклеарне физике.
Исход предмета Овладавање применом апарата квантне механике и теорије релативности у решавању проблема атомске и нуклеарне физике.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Историјски развој нуклеарне физике; Боров модел атома; Земанов ефекат; Нуклеарна спектроскопија; Електронска парамагнетна резонанца; Нуклеарна магнетна резонанца; Статичке и динамичке особине језгра; Интеракција зрачења са материјом; Нуклеарни детектори; Акцелератори наелектрисаних честица; Нуклеарне силе; Елементарне честице; Стандардни модел великог праска.
Садржај практичне наставе
Литература
1П. Осмокровић, Основи нуклеарне физике, Академска мисао, Београд, 2008., P. Osmokrovic, Fundamentals of Nuclear Physics, Academic Mind, Belgrade, 2008.
2Нуклеарна физика - Увод - Са физиком честица, W. E. Burcham (Научна Књига, 1973), Nuclear Physics - Introduction - With Particle Physics, W. E. Burch (Naucna knjiga, 1973)
3Збирка задатака из нуклеарне физике, П. Осмокровић, М. Срећковић (Научна књига, Београд, 1994), Wokbook in nuclear physics, p. Osmokrović, M. Lucky (Naucna knjiga, Belgrade, 1994)
4Збирка решених задатака из атомске физике, Ј. М. Пурић, С. И. Ђениже (Научна књига, Београд, 1991), Workbook in atomic physics, J. M. Puric, S. I. Djeniže (Naucna knjiga, Belgrade, 1991)
5П. Осмокровић, М. Срећковић, Инструменти за детекцију и спектрометрију у нуклераној физици (са упутствима за лабораторијске вежбе), Научна књига, Београд, 1991., P. Osmokrovic, M. Sreckovic, Radiation detection and spectrometry instruments in nuclear physics (with tutorial for laboratory exercises), Naucna knjiga, Beograd, 1991.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе 90 часова предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30