Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Оптичке особине полупроводничких хетероструктура
Акроним 13Д061ООПХ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Витомир Милановић
проф. др Јелена Радовановић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Основни циљ предмета је да студенти детаљно упознају оптичке особине полупроводничких хетероструктура, са акцентом на оптичке особине наноструктура (квантне јаме, суперрешетке). Посебна пажња биће посвећена теоријској анализи и нумеричкој симулацији квантно каскадних ласера, фотодетектора и генератора другог и трећег хармоника.
Исход предмета Студент треба да стекнe оперативна знања везана за оптичке особине наноструктура, која му омогућавају решавање практичних проблема кроз израду пројеката.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Квантна механика фотона (Максвеловe једначине у реципрочном простору, квантовање електромагнетних таласа). Интеракција електрон – фотон. Линеарна и нелинеарна сусцептибилност. Брзинске једначине. Инверзија популације и оптичко појачање. Квантно каскадни ласери. Фотодетектори. Таласоводи. Оптичко конфинирање. Брагови таласоводи и огледала. Конверзија фреквенције. Оптичка ректификација.
Садржај практичне наставе израда пројеката и оформљење истраживачких радова
Литература
1E. Rosensher, B. Vinter: Optoelectronics, University press, Cambridge, 2002, E. Rosensher, B. Vinter: Optoelectronics, University press, Cambridge, 2002
2R. Loudon, The quantum theory of lights, Clarendon press, Oxford, 1973, R. Loudon, The quantum theory of lights, Clarendon press, Oxford, 1973
3A. Yariv, Quantum electronics, Wiley, New York, 1989, A. Yariv, Quantum electronics, Wiley, New York, 1989
4P. Yeh, Optical waves in layered media, Wiley Interscience, New York, 1988, P. Yeh, Optical waves in layered media, Wiley Interscience, New York, 1988
5P. Harrison,"Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures", Wiley, 2010., P. Harrison,"Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures", Wiley, 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, израда пројеката, семинари
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0