Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Оптимизација и инжењеринг наноструктурних параметара
Акроним 13Д061ОИНП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јелена Радовановић
проф. др Витомир Милановић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са најсавременијим методама за оптимизацију електронских и оптичких особина квантних полупроводничких наноструктура, и њиховом применом код дизајнирања конкретних направа (квантни каскадни ласери, фотодетектори, спински филтри и сл.).
Исход предмета Од студената се очекује да кроз израду пројекта имплементирају неке од метода за оптимизацију квантних наноструктура (суперсиметрична квантномеханичка теорија, генетски алгоритам, теорија оптималне контроле и др.) у зависности од природе посматраног проблема.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Суперсиметрична трансформација. Методе за глобалну оптимизацију (варијациони рачун, алгоритам за симулирано одгревање, генетски алгоритам) и примене код квантних каскадних и оптички пумпаних ласера, фотодетектора, за генерацију виших хармоника, за дизајнирање таласовода и спинских филтера. Теорија инверзног спектра. Метода трансформације координата. Дигитализација наноструктурног профила.
Садржај практичне наставе израда пројеката и оформљење истраживачких радова
Литература
1 F. Cooper, A. Khare, U. Sukhatme: Supersymmetry in Quantum Mechanics, World Scientific Publishing, 2001 , F. Cooper, A. Khare, U. Sukhatme: Supersymmetry in Quantum Mechanics, World Scientific Publishing, 2001
2S. Flugge “Practical Quantum Mechanics” Springer, 1999 , S. Flugge “Practical Quantum Mechanics” Springer, 1999
3 J. Singh, Electronic and optoelectronic properties of semiconductor structures, University press, Cambridge, 2003., J. Singh, Electronic and optoelectronic properties of semiconductor structures, University press, Cambridge, 2003.
4P. Harrison,"Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures", Wiley, 2010., P. Harrison,"Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures", Wiley, 2010.
5A. Yariv, Quantum electronics, Wiley, New York, 1989, A. Yariv, Quantum electronics, Wiley, New York, 1989
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, израда пројеката, семинари
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0