Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Обновљиви извори енергије и околина
Акроним 13Д061ОИЕО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Пеђа Михаиловић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Изучавање интеракције извора енергије и околине са аспекта одрживог развоја цивилизације. Овладавање методама моделовања и рачунарске симулације за израду студија изводљивости пројеката из области обновљивих извора енергије укључујући утицај на околину.
Исход предмета Стицање знања у области интеракције извора енергије и околине са аспекта одрживог развоја цивилизације. Овладавање методама моделовања и рачунарске симулације и израда студије изводљивости пројеката из области обновљивих извора енергије укључујући утицај на околину према важећим прописима у Србији.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Енергија и околина: климатске промене, киселе кише, ефекат стаклене баште, емисија гасова, електромагнетска интерференција, утицај на авио саобраћај, флору и фауну, визулени ефекти, бука и социјални ефекти. Класични и обновљиви извори енергије и њихов утицај на околину и друштво. Економија водоника.. Могући сценарио за еколошки прихватљиву експанзију обновљивих извора енергије.
Садржај практичне наставе Израда стратешке студије утицаја и процене утицаја пројеката обновљивих извора на околину. Истраживачки рад.
Литература
1Renewable Energy Policy - by Paul Komor, University, 2004, Renewable Energy Policy - by Paul Komor, University, 2004
2Mainstreaming Renewable Energy In The 21st Century - by Janet Laughlin Sawin, Thomas Prugh ,2004, Mainstreaming Renewable Energy In The 21st Century - by Janet Laughlin Sawin, Thomas Prugh ,2004
3Renewables Information, OECD, by International Energy Agency, 2006 onnline, Renewables Information, OECD, by International Energy Agency, 2006 onnline
4Sustainable Energy: : Choosing Among Options By Jefferson W. Tester - 2005 , Sustainable Energy: : Choosing Among Options By Jefferson W. Tester - 2005
5М. Златановић: Коришћење енергије ветра у Србији - природни услови и практична политика; Jefferson Institute, December 2009., M. Zlatanovic: Use of WInd Energy in Serbia - Natural Conditions and Practical Policy;Jefferson Institute, December 2009.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, демонстрације на терену, учење кроз предавања, самостална реализација пројеката, дискусије и истраживачки рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 60