Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Нумеричка симулација радијационих и нуклеарних процеса
Акроним 13Д061НСРН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Предраг Маринковић
доц. др Милош Вујисић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Ne
Циљ предмета Поседовање активног знања у области нумеричких метода које се користе у анализи радијационих и нуклеарних процеса
Исход предмета Активно знање у области нумеричких метода које се користе у анализи радијационих и нуклеарних процеса
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Нуклеарно зрачење. Нуклеарне интеракције. Ефикасни пресеци и ENDB база података. Нумеричке методе решавања апроксимација Болцманове транспортне једначине за неутроне и фотоне (PN, SN и дифузиона апроксимација). Интегрална транспортна једначина. Монте Карло симулација транспорта фотона, неутрона, електрона, протона и тешких јона. Елементи MCNP програмирања.
Садржај практичне наставе Пројекат са презентацијом
Литература
1E.E. Lewis, W.F.Miller, Computational Methods of Neutron Transport, ANS, 1993., E.E. Lewis, W.F.Miller, Computational Methods of Neutron Transport, ANS, 1993.
2Lamarsh, J. R. and Baratta, A.: Introduction to Nuclear Engineering, (2001)., Lamarsh, J. R. and Baratta, A.: Introduction to Nuclear Engineering, (2001).
3Kazys Almenas and Richard Lee, Nuclear Engineering: an introduction, Springer-Verlag, ISBN 0-387-53960-3, 1992., Kazys Almenas and Richard Lee, Nuclear Engineering: an introduction, Springer-Verlag, ISBN 0-387-53960-3, 1992.
4Judith F. Breismeister, Editor, MCNP-A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, LA-12625-M, 1997, Judith F. Breismeister, Editor, MCNP-A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, LA-12625-M, 1997
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања/менторски/семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70