Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Нелинеарна оптика
Акроним 13Д061НО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Петар Матавуљ
проф. др Пеђа Михаиловић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Увод студената у област нелинеарне оптике, упознавање са најчешћим нелинеарним оптичким феноменима и важнијим манифестацијама, укључујући и физичке принципе на којима су те манефестације засноване, упознавање са експерименталним техникама, научним достигнућима и садашњим и потенцијалним применама.
Исход предмета Студети би требало да јасно разликују линеарне од нелинеарних опричких феномена, да препознају важније нелинеарне ефекте, да могу да предвиде услове под којима ће се они појавити у различитим оптичким материјалима, да одвоје корисне од штетних ефеката и да примене стечено знање у научном истраживању и конструкцији направа базираних на нелинеарним оптичким ефектима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у нелинеарну оптику, нелинеарна сусцептибилност, нелинеарна мешања таласа другог и трећег реда, промена индекса преламања изазвана интензивним оптичким зрачењем, фоторефрактивни ефекти, само-фокусирање, само-модулација фазе, спектрално само-ширење, стимулисано расејање, коњугација фазе, нелинеарни спектроскопски ефекти, оптичка бистабилност.
Садржај практичне наставе
Литература
1Physics of Nonlinear Optics, Kuang-Sheng Ho, Song H. Liu and Guang S. He, World Scientific Pub Co Inc; 1 edition (February 2000), Physics of Nonlinear Optics, Kuang-Sheng Ho, Song H. Liu and Guang S. He, World Scientific Pub Co Inc; 1 edition (February 2000)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, консултације, демонстрације, експериментална и теоријска истраживања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 30 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0