Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Нуклеарне методе у технолошким процесима
Акроним 13Д061НМТП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Студенти стичу знања о нуклеарним методама мерења у технолошким процесима као и о техникама креирања мерила за специфичне намене.
Исход предмета Студенти су способни да одреде нуклерани метод мерења за конкретну намену и да креирају мерило.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Трансмисионе методе. Радиографија, томографија, Методе на бази расејања. Емисионе методе. Апсорпционе методе. Мерила нивоа, дебљине, густине, протока, влаге, корозије, старости материјала. Дизајнирање мерила. Параметри и перформансе, избор извора, технике и система за детекцију, нумеричке симулације мерила, динамичка анализа, креирање прототипова мерила.
Садржај практичне наставе
Литература
1E. M. Hussein, Handbook on Radiation Probing, Gauging, Imaging and Analysis: Volume I - Basics and Techniques, Kluwer Academic publishers, 2010., E. M. Hussein, Handbook on Radiation Probing, Gauging, Imaging and Analysis: Volume I - Basics and Techniques, Kluwer Academic publishers, 2010.
2. E. M. Hussein, Handbook on Radiation Probing, Gauging, Imaging and Analysis: Volume II - Applications and Design, Kluwer Academic publishers, 2010., . E. M. Hussein, Handbook on Radiation Probing, Gauging, Imaging and Analysis: Volume II - Applications and Design, Kluwer Academic publishers, 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе 90 часова предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30