Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Нумеричке методе за анализу нуклеарних реактора
Акроним 13Д061НМАН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Оливера Цирај-Бјелац
доц. др Братислав Иричанин
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Студенти ће бити оспособљени да се баве проблемима иѕ области нумеричких метода за анализз нуклеарних реактора
Исход предмета Поседовање активног знања у области нумеричких метода које се користе у анализи нуклеарних реактора
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Болцманова транспортна једначина. Интегро-диференцијални и интегрални облик те једначине. Методи решавања апроксимација транспортне једначине за неутроне и фотоне. Метод коначних разлика, метод коначних елемената, метод дискретних ордината. Једначине транспорта топлоте и масе и методи решавања. Монте Карло метод. Верификовани компјутерски кодови и њихова примена при анализи нуклеарних реактора.
Садржај практичне наставе Семинарски радови
Литература
1E.E. Lewis, W.F.Miller, Computational Methods of Neutron Transport, ANS, 1993., E.E. Lewis, W.F.Miller, Computational Methods of Neutron Transport, ANS, 1993.
2Lamarsh, J. R. and Baratta, A.: Introduction to Nuclear Engineering, (2001)., Lamarsh, J. R. and Baratta, A.: Introduction to Nuclear Engineering, (2001).
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања/менторски/семинарски радови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70