Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Мерне методе у нуклеарној, медицинској и еколошкој техници
Акроним 13Д061МНМЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Вујисић
доц. др Марко Барјактаровић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Предмет даје фундаментална знања из статистичке обраде мерних података са методама одређивања мерне несигурности у складу са документима препоручених од међународних метролошких институција.
Исход предмета Знања изложена у овом премету представљају подлогу за професионално бављењем активностима у области прецизних мерења електричних и неелектричних величина.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Међународни метролошки систем. Изражавање мерне несигурности у складу са актуелним међународним препорукама. Квантномеханички ефекти као основни принципи еталонских мерења електричних величина. Мерење магнетске индукције на бази нуклеарне магнетске резонанције. Методе радијационог мерења температуре. Основи метрологије притиска; Еталонско мерење протока флуида.
Садржај практичне наставе нема
Литература
11. Станковић, Д. Физичко техничка мерења – Сензори, Универзитет у Београду, 1997. , 1. Станковић, Д. Физичко техничка мерења – Сензори, Универзитет у Београду, 1997.
22. OIML, ISO The Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, Paris, 1997. , 2. OIML, ISO The Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, Paris, 1997.
33. Одабране публикације публикације и издању међународних метролошких институција и Завода за мере и драгоцене метале у Београду. , 3. Одабране публикације публикације и издању међународних метролошких институција и Завода за мере и драгоцене метале у Београду.
44. Taylor, J, Error Analysis, The Study of Uncertainties in Physical Measurements, University Science Books; 1996., 4. Taylor, J, Error Analysis, The Study of Uncertainties in Physical Measurements, University Science Books; 1996.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе 90 часова предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30