Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Мерење јонизујућег и нејонизујућег зрачења
Акроним 13Д061МЈНЗ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Предраг Маринковић
доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да упозна студенте са мерном инструментацијом и методама мерења јонизујућeг и нејонизујућeг зрачења.
Исход предмета После успешног савладавања предмета студенти су: (1) овладали методама мерења јонизујућeг и нејонизујућeг зрачења, (2) стекли комуникационе и социјалне компетенције за рад у инжењерском тиму, (3) стекли вештине комуникације за јасно формулисање и представљање проблема.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Нивои изложености јонизујућем зрачењу из природе и методе за прорачун и мерење доза. Радиофреквентно зрачење и нумеричке методе за процену излагања тим зрачењима. Мерне методе за процену излагања радиофреквентним зрачењима у околини базних станица мобилне телефоније. Практична примена мерних метода. Биолошки ефекти нејонизујућих електромагнетних поља.
Садржај практичне наставе
Литература
11. G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, Inc., III edition, 1999. , 1. G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, Inc., III edition, 1999.
2 2. James Martin and Chul Lee, Principles of Radiological Health and Safety, John Wiley & Sons, Inc. 2002., 2. James Martin and Chul Lee, Principles of Radiological Health and Safety, John Wiley & Sons, Inc. 2002.
33. R. Kitchen, Radiofrequency and Microwave Radiation Safety Handbook, Newnes, 2001., 3. R. Kitchen, Radiofrequency and Microwave Radiation Safety Handbook, Newnes, 2001.
44. C. Polk, Biologic Effects of Nonionizing Electromagnetic Fields, The Biomedical Engineering Handbook, section IX, p.1379-1440, Editor-in-Chief: J. D. Bronzino, CRC Press, 1995., 4. C. Polk, Biologic Effects of Nonionizing Electromagnetic Fields, The Biomedical Engineering Handbook, section IX, p.1379-1440, Editor-in-Chief: J. D. Bronzino, CRC Press, 1995.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе 90 часова предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30