Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Модерне фотонске компоненте и системи
Акроним 13Д061МФКС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Петар Матавуљ
доц. др Јована Гојановић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема, пожељни предуслови су положен испити: Оптоелектроника и Оптичке мреже.
Циљ предмета Упознавање студената са:
1) модерним фотонским компонентама и системима,
2) начинима њихове израде и
3) моделима за њихову анализу и оптимизацију.
Исход предмета Очекује се да студенти:
1) сазнају како модерне фотонске компоненте и системи функционишу,
2) науче које технике се користе за симулацију и моделовање оваквих направа и система,
3) буду способни да сами изврше оптимизацију задате компоненте или система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Некохерентни и кохерентни извори-ласери, детектори и оптички материјали. Интегрисане оптичке компоненте. Врло брзе фотонске компоненте: оптички и полупроводнички модулатори, оптички појачавачи, посебно дизајнирани детектори и OEIC. Специјалне фотонске компоненете: LCD, оптички филтри, OLED, полимерни извори и детектори. Сложени комуникациони свеоптички системи.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Electro-Optics Handbook. Waynant, Ronald W. and Ediger, Marwood N., Copyright © 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. ISBN 0-07-068716-1., Electro-Optics Handbook. Waynant, Ronald W. and Ediger, Marwood N., Copyright © 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. ISBN 0-07-068716-1.
2Elements of Photonics, Volume II: For Fiber and Integrated Optics. Keigo Iizuka, Copyright © 2002 John Wiley & Sons, Inc. ISBNs: 0-471-40815-8 (Hardback); 0-471-22137-6 (Electronic)., Elements of Photonics, Volume II: For Fiber and Integrated Optics. Keigo Iizuka, Copyright © 2002 John Wiley & Sons, Inc. ISBNs: 0-471-40815-8 (Hardback); 0-471-22137-6 (Electronic).
3Silicon Photonics- An introduction. Graham T. Reed and Andrew P. Knights, Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 0-470-87034-6., Silicon Photonics- An introduction. Graham T. Reed and Andrew P. Knights, Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 0-470-87034-6.
4Integrated Photonics Fundamentals. Gin´es Lifante, Copyright © 2003 John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 0-470-84868-5., Integrated Photonics Fundamentals. Gin´es Lifante, Copyright © 2003 John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 0-470-84868-5.
5High-Speed Photonic Devices. Nadir Dagli, Copyright © 2007 CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC. ISBN 0-7503-0889-3., High-Speed Photonic Devices. Nadir Dagli, Copyright © 2007 CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC. ISBN 0-7503-0889-3.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе; пројекат са симулацијом и истраживачким радом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 50
Семинари 0