Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Квантна информатика биомолекула
Акроним 13Д061КИБ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Раковић
проф. др Мирољуб Дугић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са модерним појмовима и применама квантне информатике у молекуларнoј биофизици.
Исход предмета По завршетку овог курса студенти би требало да умеју да:
 Дубље сагледавају квантно-информационе процесе у молекуларнoј биофизици.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основе квантне информатике (кубити, квантна сплетеност, квантна телепортација, квантно рачунање, квантна декохеренција). Квантна хемија биомолекула (степени слободе и подсистеми биомолекула и њихове интеракције, просторна структура и динамика биомолекула). Левинталов класични парадокс. Квантна информатика биомолекула (конформациони прелази, биомолекуларно препознавање, фотосинтеза).
Садржај практичне наставе
Литература
1M. Дугић, Основе квантне информатике и квантног рачунања, ПМФ-Крагујевац, 2009., M.Dugić, Fundamentals of Quantum Information and Quantum Computation, Faculty of Science, Kragujevac, 2009, in Serbian.
2M. Дугић, Декохеренција у класичном лимиту квантне механике, SFIN XVII (2), Институт за физику, Београд, 2004., M.Dugić, Decoherence in Classical Limit of Quantum Mechanics, SFIN XVII (2), Institute of Physics, Belgrade, 2004, in Serbian.
3Д. Раковић, Основи биофизике, ИАСЦ & ИЕФПГ, Beograd, 2008., D.Raković, Fundamentals of Biophysics, 3. ed., IASC & IEFPG, Belgrade, 2008, in Serbian.
4Ј. Јекнић-Дугић, Декохеренцијски модел конформационих прелаза молекула, Докторска дисертација, ПМФ-Крагујевац, 2010., J. Јеknić-Dugić, Decoherence Model of Conformational Transitions in Molecules, PhD Thesis, Faculty of Science, Крагујевац, 2010, in Serbian.
5DVD са Ppt-презентацијама и допунском литературом., DVD with Ppt-presentations and additional literature.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања/менторски, студентски семинари са презентацијaмa.
Укупно 90 часова самосталног учења и вежбања, од чега 4 часа недељно током семестра и приближно 40 часова припреме у испитном року.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 50
Практична настава Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 40