Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Комплексни феномени у физици плазме
Акроним 13Д061КФФП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Цветић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положен предмет: Физичкa електронике гасова и плазме или Физика плазме
Циљ предмета Сложени нелинеарним процеси у плазми. Плазма фузија. Плазма у космосу. Нагло створена плазма. Упознавање студената са разноврсном применом плазме у теорији и пракси. Припремa за израду доктората из ове области.
Исход предмета Овладавање техникама нумеричке симулације сложених физичких процеса у плазми, вештина генерисања плазме и рада са високим напонима и импулсима у лабораторији, овладавање техникама производње и одржавања вакуума.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Таласи у плазми, дифузија и отпорност плазме, кинетичка теорија плазме, BGK и Van Kampen-ови модови, Ландау-ово слабљење, слојеви, јонско акустички ударни таласи, нелинеарно Ландау-ово слабљење, контролисана фузија, плазмони у чврстом телу
Садржај практичне наставе Експериментални рад у лабораторији за Климатологију и екологију атмосфере на ЕТФ-у и у лабораторији за јонизоване гасове у Институту за физику у Земуну, рад на пројектима у научно-истраживачком центру на ПМФ-у.
Литература
1Bittencourt "Plasma Physics", Bittencourt "Plasma Physics"
2F. Chen "Introduction to plasma physics and controlled fusion", F. Chen "Introduction to plasma physics and controlled fusion"
3Swanson D.G. "Plasma waves", Swanson D.G. "Plasma waves"
4Fusion Plasma Physics, Weston M. Stacey, Wiley 2005, Fusion Plasma Physics, Weston M. Stacey, Wiley 2005
5Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion, K. Miyamoto, Springer 2005, Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion, K. Miyamoto, Springer 2005
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, пројекат везан за нумеричке симулације у плазми, практичан рад на изради научно-истраживачке опреме.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 20
Семинари 40