Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Извори и заштита од нискофреквентних електромагнетних поља
Акроним 13Д061ИЗНЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Цветић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са изворима нискофреквентног зрачења. Овладавање знањима мерења и заштите од нискофреквентних зрачења.
Исход предмета Познавање изворима нискофреквентног зрачења. Познавање метода мерењаа и заштите од нискофреквентних зрачења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе 1. Границе изложености зрачењу
2. Професионалне границе изложености зрачењу
3. Опште границе изложености зрачењу
4. Мерења
5. Образложење за границе изложености
6. Критеријум за границе изложености
7. Образложење за ограничења електричног поља
8. Образложење за ограничења на магнетно поље
9. Кардиолошки пејсмејкери
10. Заштитне мере
Садржај практичне наставе Практична настава, студијски рад
Литература
1INTERIM GUIDELINES ON LIMITS OF EXPOSURE TO 50/60 Hz ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS (1989) RADIATION HEALTH SERIES No. 30., INTERIM GUIDELINES ON LIMITS OF EXPOSURE TO 50/60 Hz ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS (1989) RADIATION HEALTH SERIES No. 30.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, студијски истраживачки рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 50
Практична настава Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари