Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Иновације, трансфер технологије и заштита интелектуалне својине
Акроним 13Д061ИТТЗ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) др Небојша Ромчевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Студенти ће у потпуности овладати свим елементима неопходним за писање инвестиционог плана. Студент треба да овлада свим радњама које претходе писању инвестиционог плана (техничко-технолошка анализа, истраживање тржишта, потрага за партнерима и финансијерима ...). Предложени предмет треба да, у админинистративном смислу, оспособи студента за започињање сопственог бизниса. Студент треба да овлада техникама представљања Инвестиционог плана.
Исход предмета Теоријска знања везана за инвестиционо улагање, трансфер технологије и заштиту интелектуалне својине. Урађен инвестициони план. Формирање пратећих докумената је саставни део овог процеса. Урађена презентација Инвестиционог плана и презентација компаније која нуди Инвестициони пројекат.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Теоријски приступ инвестиционом одличивању. Опште карактеристике инвестиција. Инвестициони пројекти. Оперативни део инвестиционог пројекта. Техничко-технолошка анлиза. Кадровски и организациони аспекти. Заштита човекове околине и заштита на раду. Маркетинг као део инвестиционог пројекта. План продаје. План набавке. Финансијски део инвестиционог пројекта. Инвестиционо улагање. Извори финансирања. Финансијска анлиза. Показатељи ефикасности. Процена вредности предузећа. Иновације као средство раста предузећа. Интелектуална својина: основне поставке и историјски смисао. Ток економског раста. Интелектуална својина, знање и стварање богатства. Патенти, истраживање, развој и нове технологије. Жигови и географске ознаке порекла. Ауторско право, културна и информатичка индустрија. Остваривање и спровођење права интелектуалне својине.
Садржај практичне наставе Инвестициони пројекат - израда, презентација и одбрана. Представљање инвестиционог пројекта "потенцијалним инвеститорима". Примери web презентација компанија.
Литература
1Б. Пауновић, Д. Зиповски, "Пословни план - водич за израду", Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, 2012. , B. Paunović, D. Zipovski, "Business plan - a guide for development", Publishing center of the Faculty for Ecomonics, Belgrade, 2012.
2В. Бојовић, В. Шенк, В. Рашковић, М. Станчу Миросављев, Ј. Бороцки, Ј. Радовановић, "Водич за иновативне предузетнике", Конекта консалтинг доо 2007., V. Bojović, V. Šenk, V. Rašković, M. Stanču Mirosavljev, J. Borocki, J. Radovanović, "Guide for innovative enterprises", Konekta konsalting doo 2007.
3"Приручник зa нaстaву oпaтeнтимa", Завод за интелектуалну својину Републике Србије, http://www.zis.gov.rs/приручник-за-наставу-о-патентима/о-приручнику.554.html, "Handbook for Teaching about Patents", http://www.zis.gov.rs
4Д.Зиповски, "Инвестиционо одлучивање", ИП Рад а.д. Београд, 2012., D. Zipovski, "Investment decisions", IP Rad a.d. Beograd, 2012.
5Камил Идрис, "Интелектуална својина - моћно средство економског раста", Завод за интелектуалну својину, Балкан култ, 2003., Kamil Idris, "Intellectual property a power tool for economic growth, WIPO Geneve, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 30
Практична настава Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 30