Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Физика, технологија и карактеризација биоматеријала
Акроним 13Д061ФТКБ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Раковић
др Ненад Игњатовић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним карактеристикама и методама карактеризације биоматеријала, и њиховим применама за биоимплантате у медицини и стоматологији.
Исход предмета По завршетку овог курса студенти би требало да умеју да:
 Одаберу методe карактеризације биоматеријала
 Одаберу биоматеријале и биоимплантате у медицини и стоматологији
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Интеракције организма и биоматеријала. Kарактеристике и методe карактеризације биоматеријала (структурне, механичке, физичке, хемијске, биохемијске). Инжењеринг општих и специјалних карактеристикa биоматеријала (метала, полимера, керамика, композита, биодеривата). Избор биоматеријала зa конструисање биоимплантата у медицини и стоматологији.
Садржај практичне наставе
Литература
1Биоматеријали, Група аутора, Д.Ускоковић, Д.Раковић, уред., YU MRS, 2007, у припреми, Biomaterijali, Grupa autora, D.Uskoković, D.Raković, ured., YU MRS, 2007, u pripremi.
2Biomaterials Science, B.D.Ratner, A.S.Hoffman, F.J.Schoen, J.E.Lemons, eds., Elsevier, 2004. , Biomaterials Science, B.D.Ratner, A.S.Hoffman, F.J.Schoen, J.E.Lemons, eds., Elsevier, 2004.
3Biomedical Engineering Handbook, J.D.Bronzino, ed., CRC & IEEE Press, 1996. , Biomedical Engineering Handbook, J.D.Bronzino, ed., CRC & IEEE Press, 1996.
4Савремени материјали и технологије, Д.Раковић, Љ.Турковић, С.Крстић, Гроскњига, 1997, Savremeni materijali i tehnologije, D.Raković, Lj.Turković, S.Krstić, Grosknjiga, 1997.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања/менторски, cеминари/демонстрационе вежбе у другим центрима и лабораторијама, студентски семинари са презентацијaмa.
Укупно 90 часова самосталног учења и вежбања, од чега 4 часа недељно током семестра и приближно 40 часова припреме у испитном року.студентски семинари са презентацијaмa.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 40