Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Фотонске комуникације
Акроним 13Д061ФК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Јасна Црњански
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са компонентама, системима и техникама у модерним фотонским комуникацијама. Стицање знања из области моделовања фотоничних компоненти и система. Савлађивање метода за пројектовање и моделовање оптичких линкова и мрежа. Циљ курса је да студентима омогући да лако започну истраживачки рад у овој области.
Исход предмета Оспособљавање студената да на бази знања са основних и мастер студија овладају сложениjим аспектима фотонских комуникационих система који су резултат комплексне интеграције и интеракције између компонената система, као и и напредним техникама које се примењују у циљу контроле преноса, компензације деградације, повећања протока, моделовања и пројектовања преноса сигнала у оптичким мрежама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Модална теорија планарних и кружних диелектричних таласовода. Дисперзија и слабљење у влакнима. Контрола дисперзије. Предајници-појачање ласера, типови повратне спреге, динамичке карактеристике. Фотодетектори. Шумови. Оптички појачавачи. Браговске решетке. Оптички филтри. WDM компоненте и системи. Временско и кодно мултиплексирање. Солитонски системи. Кохерентни системи. Модулациони формати.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Godvin Agrawal, "Fiber-Optics Communication Systems“, John-Wiley & Sons, Inc., 1997, Godvin Agrawal, "Fiber-Optics Communication Systems“, John-Wiley & Sons, Inc., 1997
2Gerd Keiser: ”Optical Fiber Communication”, 3-rd Ed. McGraw-Hill, 2000. , Gerd Keiser: ”Optical Fiber Communication”, 3-rd Ed. McGraw-Hill, 2000.
3Rajiv Ramaswami and Kumar N. Sivarajan: “Optical Networks: A Practical Perspective”, Morgan Kaufmann Publisher, 1998., Rajiv Ramaswami and Kumar N. Sivarajan: “Optical Networks: A Practical Perspective”, Morgan Kaufmann Publisher, 1998.
4Jürgen Franc and Virandr Jain: “Optical Communications - Components and Systems”, CRC Press, 2000., Jürgen Franc and Virandr Jain: “Optical Communications - Components and Systems”, CRC Press, 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 70
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30