Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електричне и оптичке карактеристике материјала у наноелектроници и фотоници
Акроним 13Д061ЕОКМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) др Небојша Ромчевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Свеобухватно представљање метода за карактеризацију. Детаљно упознавање са експерименталном опремом и познавање физичких закона на основу којих се дата метода спроводи је примарни циљ. Довести ниво знања студента да може да користи компатабилне методе у анализи и карактеризацији материјала који се примењују у наноелектроници и фотоници је посредни резултат..

Исход предмета Оспособљавање студената за основе карактеризације, као и упознавање са технологијама добијања наноматеријала и структура, уз потпуно оспособљавање за самостални рад на једној методи за карактеризацију, по избору студента, представља главни циљ.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод; Инжењеринг општих и специфичних својстава материјала за примену у наноелектроници и фотоници; Примена физике чврстог стања; Технологија добијања танких филмова- епитаксија молекулским снопом; Технологије добијања квантних тачака и квантних структура; Вибрациона спектроскопија - Раманова и инфрацрвена; Галваномагнетна мерења - Халлов експеримент.
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе на изабраној лабораторијској опреми (Раманов експеримент, фотолуминесценција, AFM, мерења рефлексије у далекој IC области).
Литература
1John H Davies, The physics of low-dimensional semiconductors, an introductions, Cambridge university press, 1998., John H Davies, The physics of low-dimensional semiconductors, an introductions, Cambridge university press, 1998.
2T. Ruf, Phonon Scattering in Semiconductors, Quantum Wells and Superlattices, Springer Tracts in Modern Physics Vol. 142, 1998., T. Ruf, Phonon Scattering in Semiconductors, Quantum Wells and Superlattices, Springer Tracts in Modern Physics Vol. 142, 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања/Менторски, семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 30
Практична настава 10 Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30