Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дозиметрија, заштита од зрачења и нуклеарни отпад
Акроним 13Д061ДЗЗО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Ковиљка Станковић
проф. др Оливера Цирај-Бјелац
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Детаљно упознавање са физичким основама функционисања различитих типова детектора и спектрометара јонизујућег и нејонизујућег зрачења. Упознавање са принципима радиолошке безбедности, критеријумима при избору детектора за мониторинг у заштити од зрачења.
Исход предмета Оспособљавање за пројектовање система за заштиту људи и опреме од јонизујућег и нејонизујућег зрачења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Интеракција зрачења са материјалом, Величине у дозиметрији јонизујућег и нејонизујућег зрачења, Детектори и спектрометри јонизујућег зрачења, Мониторинг средине, Индивидуални мониторинг, Принципи радијационе безбедности.
Садржај практичне наставе
Литература
1П. Осмокровић, Основи нуклеарне физике, Академска мисао, Београд, 2008.
2Glenn F. Knoll - Radiation Detection and Measurement (Wiley, 2000)
3H. Chamber, Introduction to Health Physics, 4th ed., McGraw-Hill, 2009.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе 90 часова предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30