Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Биомедицински сензори и претварачи
Акроним 13Д061БСП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Пеђа Михаиловић
доц. др Марко Барјактаровић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са основним принципима конверзије "биосигнала" из ткива у електрични сигнал погодан за даље процесирање и примену у дијагностици и лечењу
Исход предмета Примена у дијагностици основних принципа конверзије "биосигнала" из ткива у електрични сигнaл.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Детекција биосигнала на молекуларном нивоу: биохемијски агенси, активност бактерија, детекција металних јона и вируса, међућелијски процеси. Биорецептори за препознавање специфичних хемијских комплекса-лабораторија у чипу, електронски нос, вештачко око. Примене: медицина, контрола индустријских процеса, фармацеутска индустрија, микробиологија, заштита животне средине, војне примене.
Садржај практичне наставе Рад у лабораторији.
Литература
1Не постоји јединствена литература која покрива цео курс. Sensors Applications, Vol. 3, Sensors in Medicine and Health Care - [Book Review] P.H. King; Engineering in Medicine and Biology Magazine, IEEE; Интернет адресе за сензоре: IEEE Sensors http://www.ewh.ieee.org/tc/sensors/ , Не постоји јединствена литература која покрива цео курс. Sensors Applications, Vol. 3, Sensors in Medicine and Health Care - [Book Review] P.H. King; Engineering in Medicine and Biology Magazine, IEEE; Интернет адресе за сензоре: IEEE Sensors http://www.ewh.ieee.org/tc/sensors/
2IEEE Nanotechnology http://www.ewh.ieee.org/tc/nanotech/ , IEEE Nanotechnology http://www.ewh.ieee.org/tc/nanotech/
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, лабораторијске вежбе, пројекат и истраживање
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 60
Семинари 0