Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Биофизичке методе у наномедицини
Акроним 13Д061БМНМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Раковић
др Зоран Марковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основама наномедицине, маркерима, дијагностичким инструментима и поступцима у наномедицини.
Исход предмета По завршетку овог курса студенти би требало да умеју да:
 Kористе компатибилне методе у анализи и карактеризацији биоматеријала и ткива.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Биоматеријали: синтезе биоматеријала, основна својства биоматеријала, биокомпатибилност биоматеријала, наноструктурни биоматеријали, интеракција биоматеријали-организaм. Основе наномедицине: концепт наномедицине, регенеративна наномедицина, наномедицински третман болести, маркери у наномедицини, дијагностички инструменти и поступци у наномедицини.
Садржај практичне наставе
Литература
1P. Davidovits, Physics in Biology and Мedicine, 3rd ed., Academic Press, 2008., P. Davidovits, Physics in Biology and Мedicine, 3rd ed., Academic Press, 2008.
2Прегледни радови у часописима, Review papers in journals.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања/менторски, cеминари/демонстрационе вежбе у другим центрима и лабораторијама, студентски семинари са презентацијaмa.
Укупно 90 часова самосталног учења и вежбања, од чега 4 часа недељно током семестра и приближно 40 часова припреме у испитном року.студентски семинари са презентацијaмa.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 40