Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Вештачка интелигенција
Акроним 13Д051ВИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Милосављевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним идејама, техникама, методама и применама вештачке интелигенције у аутоматском управљању, анализи сигнала, машинском учењу и рачунарско комуникационим системима.
Исход предмета Способност формалне карактеризације и формалног представљања знања и стратегија kоје се налазе у позадини интелигентних процеса и програма.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед развоја и главних праваца вештачке интелигенције. Методе представљања знања. Технике и стратегије за изградњу процедура аутоматског резоновања. Закључивање под задатим условима. Хеуристике. Технике претраживања. Примери примене вештачке интелигенције.
Садржај практичне наставе
Литература
1G. Luger, W. A. Stubblefield:" Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving", The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. 2003., G. Luger, W. A. Stubblefield:" Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving", The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. 2003.
2Artificial Intelligence: A Modern Approach. 2nd Edition, S. Russell and P. Norvig. Prentice Hall, 2003, Artificial Intelligence: A Modern Approach. 2nd Edition, S. Russell and P. Norvig. Prentice Hall, 2003
3Artificial Intelligence: A New Synthesis, Nils Nilsson, Morgan Kaufmann, 1998, Artificial Intelligence: A New Synthesis, Nils Nilsson, Morgan Kaufmann, 1998
4Artificial Intelligence, A guide to Intelligent Systems, 2nd Edition, Michael Negnevitsky, Addison Wesley, 2005, Artificial Intelligence, A guide to Intelligent Systems, 2nd Edition, Michael Negnevitsky, Addison Wesley, 2005
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0