Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Управљање сложеним системима
Акроним 13Д051УСС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Душан Стипановић
доц. др Горан Квашчев
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ курса је да студенте упозна са принципима оптималности, техникама за оптимизацију у оквиру сложених система и применом техника за мултикритеријумско одлучивање.
Исход предмета Исходи курса су да студенти стекну следеће вештине: да дефинишу оптимизациони проблем; да изаберу технику за решавање оптимизационог проблема; да овладају техникама нелинеанрих маричних неједнакости; да примене технике мултикритеријумског одлучивања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Примери конвексног програмирања; Пројектовање контролера за сложене динамичке система на основу функција Љапунова и конвексног програмирања; Основе оптималног управљања; Потребни и довољни услови оптималности; Принцип максималности (принцип Потрјагина); Динамичко програмирање; Увог у теорију динамичких игара и мултикритеријумско одлучивање (Неш и Парето еквилибријум).
Садржај практичне наставе
Литература
1Nonlinear Multiobjective Optimization, K. Miettinen, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1999., Nonlinear Multiobjective Optimization, K. Miettinen, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1999.
2Decentralized Control of Complex Systems, D. Siljak, Academic Press, 1991., Decentralized Control of Complex Systems, D. Siljak, Academic Press, 1991.
3Introduction to Multi-Player Differential Games and Their Applications, E.M. Vaisbord, Gordon and Brach Science Publishers, 1988., Introduction to Multi-Player Differential Games and Their Applications, E.M. Vaisbord, Gordon and Brach Science Publishers, 1988.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе 90 часова предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 70 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0