Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Теорија роботских система
Акроним 13Д051ТРС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Коста Јовановић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са напредним техникама и принципима функционисања робота.
Исход предмета Оспособљавање студената за даље самостално усавршавање и научни рад у области роботике.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Структура и конструкција робота. Геометрија робота: координатни системи и трансформације. Редунданса и синергија. Динамика индустријских и хуманоидних робота: моделирање контаката, кретање у контактним задацима. Погони робота: типови, савремене тенденције, системи трансмисије, математички модели. Алати за порграмирање робота. Примене: скупљање, паковање, палетирање, варење, фарбање, монтажа.
Садржај практичне наставе Пројекти и домаћи задаци на практичне теме у области роботике.
Литература
1Роботика, В. Поткоњак, Универзитет у Београду., Robotics, V. Potkonjak, University of Belgrade.
2Handbook of Industrial Robotics, S. Y. Nof, publ. John Wiley., Handbook of Industrial Robotics, S. Y. Nof, publ. John Wiley.
3Dynamics of Robots With Contact Tasks, M. Vukobratovic, V. Potkonjak, V. Matijevic, Kluwer Academic Publishers., Dynamics of Robots With Contact Tasks, M. Vukobratovic, V. Potkonjak, V. Matijevic, Kluwer Academic Publishers.
4Robotics, K.S. Fu, R.C. Gonzalez, C.S.G. Lee, McGraw-Hill Book Company, Robotics, K.S. Fu, R.C. Gonzalez, C.S.G. Lee, McGraw-Hill Book Company
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0