Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Технике обраде и препознавања говорног сигнала
Акроним 13Д051ТОП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Жељко Ђуровић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да студенти овладају сложеним техникама за дигиталну обраду и препознавање говорног сигнала.
Исход предмета Исходи предмета су да студенти овладају следећим вештинама: издвајање терминалних тачака у снимљеној говорној секвенци, процена основне учестаности, пројектовање различитих типова квантизатора говорног сигнала, формирање базе изговорених речи као и пројектовање система за препознавање говора на бази спектралне или кепстралне анализе или применом скривених Марковљевих модела или неуралних мрежа.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед различитих система за обраду, меморисање и препознавање говора; Моделирање акустичког таласа, Модел униформне тубе, Обрада говорног сигнала у временском домену, Различите технике квантизације, Евалуација квантизатора, Хомоморфна обрада говорног сигнала, ЛПЦ анализа говорног сигнала, Скривени Марковљеви модели и њихова примена у препознавању говора.
Садржај практичне наставе У току наставе студенти добијају три практична домаћа задатка, која треба самостално да реше на рачунару: 1. процена основне учестаности и сегментација сопственог говора; 2. моделирање и евалуација квантизатора за говорни сигнал; 3. моделирање скривеног Марковљевог модела
Литература
1Introduction to digital speech processing, L. Rabiner, D. Schafer, now Publishers Inc., 2007., Introduction to digital speech processing, L. Rabiner, D. Schafer, now Publishers Inc., 2007.
2Statistical Methods for Speech Recognition, F. Jelinek, MIT Press, 1997., Statistical Methods for Speech Recognition, F. Jelinek, MIT Press, 1997.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит
Практична настава 30 Усмени испит 70
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0