Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Савремене технологије у здравству
Акроним 13Д051СТЗ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Надица Миљковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним правцима развоја савремених технологија у здравству са акцентом на развој дијагностичких и терапијских система. Оспособљавање студената да основне софтверске и / или харверске принципе реализују кроз конкретне задатке у пракси.
Исход предмета По завршeтку курса, студенти ће бити способни да самостално примењују и разумеју принципе савремених технологија који се односе на анализу сигнала и развој мерних система са циљем унапређења постојећих и дефинисања нових технологија у дијагностици и терапији.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед принципа биомедицинског инжењерства. Трендови и ограничења у области примене наносензора. Безконтактни системи за мерење биосигнала. Анализа и аналитика у савременом здравству. Изазови у савременим задрaвственим системима. Модерне технологије у здравству са примерима дијагностике и терапије одабраних хроничних стања. Етички принципи и регулаторне процедуре.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Richards-Kortum R. Biomedical engineering for global health. Cambridge University Press; 2010.
2Fotiadis DI. Handbook of research on trends in the diagnosis and treatment of chronic conditions. IGI Global book series advances in Medical Diagnosis, Treatment, and Care. 2016.
3Dorf RC. Sensors, Nanoscience, Biomedical Engineering, and Instruments: Sensors Nanoscience Biomedical Engineering. CRC press; 2016 Apr 19.
4Komorowska MA, Olsztyńska-Janus S, editors. Biomedical engineering, trends, research and technologies. InTech; 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 70