Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Специјални роботски системи
Акроним 13Д051СРС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Коста Јовановић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са различитим специјалним применама робота.
Исход предмета Оспособљавање студената за даље самостално усавршавање и научни рад у области специјалних роботских система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед специјалних роботских система – улога, стање и перспективе. Сервисни и персонални роботи. Војни и полицијски роботи. Мобилни роботи са точковима: конструкција; кинематика; динамика; управљање; примене. Хуманоидни роботи: кинематика, динамика и равнотежа двоножног хода. Медицински роботски системи. Протетички и ортотички уређаји. Интелигентни роботски системи.
Садржај практичне наставе Пројекти и домаћи задаци на практичне теме у области роботских система специјалјне намене.
Литература
1Скуп књига и радова оријентисаних ка ужој изабраној теми. , The set of books and papers oriented towards narrow selected topic.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0