Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Сложени мулти-агент системи
Акроним 13Д051СМА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Ковачевић
проф. др Срђан Станковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да студенте упозна са стуктурама сложених система који се састоје од независних ентитета (агената) , поступцима за моделирање и управљање таквим системима.
Исход предмета Исходи курса су да студенти овладају следећим вештинама: да формирају модел система са већим бројем агената, да успоставе ефикасну и робусну форму комуникације између агената, да испројектују закон упраљања формацијом агената у циљу извршења заједничке мисије.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Формулација проблема више агената; Дистрибуирана ограничења; Обучавање мулти-агент система; Технике преговарања; Гласање и механизми пројектовања; Циљна координација и хијерархијски планови.
Садржај практичне наставе нема
Литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Теоријска настава са самосталном израдом конкретних пројеката.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 70 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0