Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Системи за дистрибуирано мерење и управљање
Акроним 13Д051СДМУ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Ракић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета Упознавање студената са принципима дистрибуираног мерења и управљања, технолошким основама и расположивим техникама за пројектовање и имплементацију таквих система.
Исход предмета Студенти су способни да: дефинишу адекватан пројектни приступ и оквир имплементације за примену дистрибураних система, дефинишу и имплементирају мерне и/или управљачке функционалности било на нивоу концепције или непосредно.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Интеграција управљања, комуникација и рачунарства. Архитектуре и технолошка подршка. Мрежно способни и ресурсно ограничени системи. Стабилност и оптимизација. Дистрибуирани алгоритми и управљање: предиктивно, квадратно-оптимално, консензус, естимација и филтрирање. Примене: индустрија, паметна мрежа, кућна аутоматизација, прецизна пољопривреда и сложени кибернетско-физички системи.
Садржај практичне наставе Нема.
Литература
1M. Mahmoud, Distributed control and filtering for industrial systems, IET, 2013.
2A. Çela, M. Ben Gaid and G. Li, Optimal Design of Distributed Control and Embedded Systems, Springer, 2014.
3J. Rawlings and D. Mayne, Model predictive control, Nob Hill Publishing, 2009.
4H. Rashvand and J. Alcaraz Calero, Distributed sensor systems, Distributed sensor systems, Wiley, 2012.
5A. Tanenbaum and M. Steen, Distributed systems, Prentice Hall, 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања. Студенти су обавезни да реше и одбране индивидуално додељени пројектни задатак, који им доноси испитне поене.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит
Практична настава Усмени испит 30
Пројекти 70
Колоквијуми
Семинари