Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Примењена робусна оптимизација
Акроним 13Д051ПРО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Ракић
проф. др Душан Стипановић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета Упознавање студената са принципима робусне оптимизације, домену и ограничењима примене, те расположивим техникама за решавање проблема.
Исход предмета Студенти су способни да: дефинишу адекватну поставку проблема робусне оптимизације, примене алате за решавање проблема, критички анализирају добијене резултате и сагледају могућности побошљања у смислу робусности и/или перформанси.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Класична и робусна оптимизација. Модели. Робусне верзије класичних алгоритама. Елементарни алгоритми и класификација проблема. Детерминистички еквиваленти. Робусна вишестепена оптимизација. Алати за решавање. Примена: системи управљања, машинско учење, претраживање и предикција комплексних и великих сетова података, подршка одлучивању у кибернетско-физичким и социо-економским системима.
Садржај практичне наставе Нема.
Литература
1A. Ben-Tal, L. El Ghaoui and A. Nemirovskii, Robust optimization, Princeton University Press, 2009.
2F. Lin, Robust control design: An optimal control approach, Wiley, 2007.
3P. Xanthopoulos, P. Pardalos and T. Trafalis, Robust data mining, Springer, 2013.
4S. Sra, S. Nowozin and S.J. Wright, Optimization for machine learning, The MIT Press, 2012.
5Cornuejols and Tütüncü, Optimization methods in finance, Cambridge University Press, 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања. Студенти су обавезни да реше и одбране индивидуално додељени пројектни задатак, који им доноси испитне поене.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит
Практична настава Усмени испит 30
Пројекти 70
Колоквијуми
Семинари