Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Праћење покретних циљева
Акроним 13Д051ППЦ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Жељко Ђуровић
проф. др Срђан Станковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да студенти овладају основним техникама за пројектовање радарских система за праћење покретних циљева, као и да разумеју основе пројектовања појединих сегмената таквог система.
Исход предмета Основни исходи овог курса су да студенти постану оспособљени да пројектују системе за придруживање података, филтрацију радарских система, дефинисање прозорских функција и менаџмент трагова у систему за праћење више циљева.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Структура система за праћење више покретних циљева; Технике филтрације радарских сигнала: филтри са константним коефицијентима, Калманов филтар; Технике придруживања података: субоптималне технике, технике засноване на вероватноћи и Бајесовском приступу; Избор и дефинсање прозорских функција; Менаџмент трагова.
Садржај практичне наставе Студент има обавезу да у програмском окружењу МАТЛАБ испројектује једноставан симулатор радарског окружења и радара и за тако дефинисан генератор сигнала, да испројектује систем за праћење покретних циљева са свим елементима.
Литература
11. Y. Bar Shalom, Estimation and Tracking: Principles, Techniques and Software, Artech House, Boston, 1998. , 1. Y. Bar Shalom, Estimation and Tracking: Principles, Techniques and Software, Artech House, Boston, 1998.
22. Y. Bar Shalom, X.R. Li, Multitarget Multisensors Tracking, Clearance Center, Denver, 1995., 2. Y. Bar Shalom, X.R. Li, Multitarget Multisensors Tracking, Clearance Center, Denver, 1995.
33. Y. Bar Shalom, W. D. Blair, Multitarget Multisensor Tracking, Applications and Advances, Artech House, Boston, 2000., 3. Y. Bar Shalom, W. D. Blair, Multitarget Multisensor Tracking, Applications and Advances, Artech House, Boston, 2000.
44. S. Blackman, R. Popoli, Design and Analysis of Modern Tracking Systems, Artech House, Boston, 1999., 4. S. Blackman, R. Popoli, Design and Analysis of Modern Tracking Systems, Artech House, Boston, 1999.
55. B. Kovacevic, Z. Djurovic, Fundamentals of Stochastic Systems, Signals and Estimation Theory, Academic Mind, Belgrade, 1999., 5. B. Kovacevic, Z. Djurovic, Fundamentals of Stochastic Systems, Signals and Estimation Theory, Academic Mind, Belgrade, 1999.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 30 Усмени испит 70
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0