Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабране примене дигиталне обраде слике
Акроним 13Д051ОПД
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Стевица Граовац
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета Изучавање савремених метода дигиталне обраде слике у просторном и фреквенцијском домену. Коришћење soft computing техника за трансформације интензитета, просторно филтрирање и сегментацију слике. Разумевање потреба за компресијом слике и алгоритми њене реализације. Тумачење процеса обраде слике у контексту задатака аутоматског управљања.
Исход предмета Оспособити студенте за коришћење готових програмских пакета за обраду слике као и за самосталну поставку и имплементацију ових алгоритама за процесирање слике у циљу издвајања специфичних објеката, њихове класификације, утврђивање међусобних релација и релативног односа са елементима сцене.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Репрезентација слике. Линеарни оператори и кернели. Детектори ивица. Рестаурација слике. Издвајање особина. Сегментација слике преко змија, описа текстуре, кретања објеката, боје, итд. Опис облика. Препознавање облика у слици. Мултиспектрална анализа слика. Процесирање сателитских снимака. Специфичности примене у задацима обезбеђења простора. Роботска визија. Аутоматска детекција и праћење циљева.
Садржај практичне наставе Примене процесирања слике код анализе садржаја докумената, микроскопских узорака, провере квалитета у индустрији, управљања кретањем објеката са камером, аутоматско праћење покретних циљева.
Литература
1S.T. Bow: "Pattern Recognition and Image Preprocessing", Marcel Dekker, 2002.
2K. Kanatani: "Geometric Computation for Machine Vision", Clarendon Press, 1993.
3W.E. Snyder, H.Qi: "Machine Vision", Cambridge University Press, 2004.
4P.M.Mather: "Computer Processing of Remotely Sensed Images", Willey, 2009.
5T.M.Lillesand, R.W.Kiefer, J.W.Chipman: "Remote Sensing and Image Interpretation", John Willey & Sons, 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, рачунарске вежбе, анализа препоручене литературе, домаћи задаци и пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит
Практична настава Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 70