Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабране методе обраде физиолошких сигнала
Акроним 13Д051ОМО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) др Мирјана Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Примена савремених рачунарских метода обраде и анализе сигнала на физиолошке сигналe у циљу дијагностике и аутоматске дијагностике. Унапређење постојећих метода.
Исход предмета Способност примене савремених рачунарских метода: у анализи електрофизиолошких сигнала у истраживању и у клиничким условима; као и у обради сигнала у циљу унапређења дијагностике и аутоматске дијагностике.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Специфичности обраде и анализе електрофизиолошких (ЕФ) сигнала. Филтри и њихова примена. Дигитални филтри и прозорске функције. Z-трансформација. Адаптивни МА и АРМА филтри. Калманов филтар. Модел и естимација стања система. Адаптивно процесирање сигнала на бази више улаза. Примери анализе електрофизиолшких сигнала.
Садржај практичне наставе Израда пројекта.
Литература
1Ljubisavljevic M, Popovic M. Data acquisition, processing and storage. 1999, In: Windhorst U, Johansson H (eds.) Modern techniques in neuroscience. Springer-Verlag, Chapter 45, pp. 1277-1309, Ljubisavljevic M, Popovic M. Data acquisition, processing and storage. 1999, In: Windhorst U, Johansson H (eds.) Modern techniques in neuroscience. Springer-Verlag, Chapter 45, pp. 1277-1309
2Cohen, Biomedical signal processing I i II, 2000, CRC Press., Cohen, Biomedical signal processing I i II, 2000, CRC Press.
3SM Dunn, A Constantinides, PV Moghe, Numerical Methods in Biomedical Engineering, 2006, Elsevier., SM Dunn, A Constantinides, PV Moghe, Numerical Methods in Biomedical Engineering, 2006, Elsevier.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, примена конкретних метода из препоручених радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0