Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Оптимални и адаптивни стохастички системи
Акроним 13Д051ОАС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Ковачевић
проф. др Срђан Станковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да студенти овладају основним техникама за анализу и пројектовање система управљања у условима присуства значајних стохастичких поремећаја и мерних шумова, да разумеју алгоритме којима се могу вршити оптимизације понашања система у условима неодређености, као и поступке за адаптацију система управљања на промене у окружењу као и на промене у самом објекту управљања
Исход предмета Oсновни исходи рада на овом предмету су разумевање основних проблема и решења у области управљања стохастичким системима, као и способност самосталног решавања конкретних оптимизационих задатака у условима неодређености.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Линеаран квадратни Гаусовски проблем, Оптимално управљање на бази улазно/излазне репрезентације модела система, Адаптивно управљање стохастичким системима, Стратегија минималне варијансе, Технике самоподешавајућих регулатора.
Садржај практичне наставе нема
Литература
11. K.J. Astrom, B. Wittenmark: Computer Controlled Systems, Prentice Hall, New Jersey, 1992, 1. K.J. Astrom, B. Wittenmark: Computer Controlled Systems, Prentice Hall, New Jersey, 1992
22. K. J. Astrom, B. Wittenmark: Adaptive Control, Addison Wesley, Reading, Massachusetts, 1989. , 2. K. J. Astrom, B. Wittenmark: Adaptive Control, Addison Wesley, Reading, Massachusetts, 1989.
33. F. L. Lewis: Applied Optimal Control and Estimation, Prentice Hall, New Jersey, 1992. , 3. F. L. Lewis: Applied Optimal Control and Estimation, Prentice Hall, New Jersey, 1992.
44. G. F. Franklin, J.D. Powel: Digital control of Dynamic Systems, Addison Wesley, Reading, Massachussets, 1992, 4. G. F. Franklin, J.D. Powel: Digital control of Dynamic Systems, Addison Wesley, Reading, Massachussets, 1992
55. B. Kovacevic, Z. Djurovic: Fundamentals of Stochastic Signals, Systems and Estimation Theory, Academic Mind, Belgrade, 1999. , 5. B. Kovacevic, Z. Djurovic: Fundamentals of Stochastic Signals, Systems and Estimation Theory, Academic Mind, Belgrade, 1999.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0