Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Неуралне протезе
Акроним 13Д051НП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) др Дејан Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са принципима рада моторних и сензорних неуралних протеза
Исход предмета Завршен пројекат и написан рад (пројекат у домену сензорно моторних протеза)
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Патолошка стања која захтевају примену неуропротеза. Визулене протезе. Коклеарна протеза, Френична стимулација, Срчани стимулатор и кардиовертер. Неуропротезе за контролу уринарних функција. Неуропротезе за реституцију покрета. Неуропротезе за остварење когнитивне повратне спреге.
Садржај практичне наставе Лабораторијски рад у области сензорних и моторних неурланих протеза
Литература
1Popović, DB, Sinkjær T. Control of Movement for the Physicaly Disabled, Springer, 2000, London, U,.K. , Popović, DB, Sinkjær T. Control of Movement for the Physicaly Disabled, Springer, 2000, London, U,.K.
2Dhilon G, Horch K. (Eds.) Neuroprosthetics: Theory and Practice, 2004, World Sci Publ, New York, Dhilon G, Horch K. (Eds.) Neuroprosthetics: Theory and Practice, 2004, World Sci Publ, New York
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе консултације и лабораторијски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70