Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Нелинеарни мултиваријабилни системи
Акроним 13Д051НМС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Ракић
проф. др Душан Стипановић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положени предмети: Системи аутоматског управљања 1 (ОС3СА1) и Системи аутоматског управљања 2 (ОС3СА2) или њима еквивалентни предмети (анализа и пројектовање линеарних система управљања).
Циљ предмета Упознавање студената са методама анализе нелинеарних мултиваријабилних система и пројектовања нелинеарних скаларних/мултиваријабилних закона управљања.
Исход предмета Студенти су способни да: моделују и анализirају особине нелинеарних мултиваријабилних објеката управљања, пројектују нелинеарне мултиваријабилне законе управљања, анализирају остварене особине система затворене спреге.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Теорија стабилности Љапунова. Индиректни и директни метод Љапунова. LaSalle-овe теоремe. Напредна теорија стабилности. Лиева алгебра. Feedback линеаризација. Линеаризација улаз–стања и улаз-излаз. Унутрашња и нулта динамика. Примењене технике нелинеарног управљања: клизно управљање, компензација нелинеарности, подешање појачања, фази управљање. Аспекти анализе и имплементације.
Садржај практичне наставе Нема.
Литература
1T.Б. Петровић, A.Ж. Ракић: Нелинеарни динамички системи (у припреми)., T.B. Petrović, A.Ž. Rakić: Nonlinear Dynamic Systems (in preparation).
2J. J. E. Slotine, W. Li: Applied Nonlinear Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1991., J. J. E. Slotine, W. Li: Applied Nonlinear Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1991.
3M. Vidyasagar: Nonlinear Systems Analysis, Prentice-Hall, New Jersey, 1993., M. Vidyasagar: Nonlinear Systems Analysis, Prentice-Hall, New Jersey, 1993.
4A. Isidori: Nonlinear Control Systems; Springer Verlag, 1990., A. Isidori: Nonlinear Control Systems; Springer Verlag, 1990.
5K. M. Passino, S. Yurkovich: Fuzzy Control, Addison-Wesley, New York, 1998., K. M. Passino, S. Yurkovich: Fuzzy Control, Addison-Wesley, New York, 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања. Студенти су обавезни да реше и одбране индивидуално додељени пројектни задатак, који им доноси испитне поене.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 60 Писмени испит 20
Практична настава 0 Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0