Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Моторна контрола и рехабилитација
Акроним 13Д051МКР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) др Мирјана Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Системско схватање организације покрета на основу детаљних сазнања о физиологији покрета.
Евалуација покрета применом тестова и скала.
Анализа здравих и патолошких покрета.
Исход предмета Развој нових метода у рехабилитацији и неурорехабилитацији у мултидисциплинарном тиму медицинских и техничких стручњака.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Неурофизиолошке основе покрета. Организација покрета (рефлексни, ритмички, вољни, хијерархија, карактеристике једнозглобних покрета). Врсте моторних дефицита (спастицитет, тремор, ригидитет, атаксија, акинезија, асинергија, хипотонија, асиметрија) код различитих оболења (CVA, PD, SCI, MS). Методе за евалуацију моторних дефицита (клинички и неуролошки тестови, тестови моторних перформанси, скале).
Садржај практичне наставе Научни рад у области неурорехабилитације, Функционалне електричне стимулације (ФЕС) и примени ортоза и протеза за ресторацију вољних покрета и хода.
Литература
1Mark L Latash, Neuropysiological basis of movement, 1998, Human Kinetics, Mark L Latash, Neuropysiological basis of movement, 1998, Human Kinetics
2John C Rotwell, Control of human movement, 1987, Aspen Publ, John C Rotwell, Control of human movement, 1987, Aspen Publ
3Popović DB, Sinkjær T. Control of Movement for the Physicaly Disabled, 2000, Springer,, London, U,.K., Popović DB, Sinkjær T. Control of Movement for the Physicaly Disabled, 2000, Springer,, London, U,.K.
4Janet Carr and Roberta Shepherd, Neurological Rehabilitation (Optimizing motor performance), 2000, Butterworth Heinemann, Janet Carr and Roberta Shepherd, Neurological Rehabilitation (Optimizing motor performance), 2000, Butterworth Heinemann
5Dhilon G, Horch K. (Eds.) Neuroprosthetics: Theory and Practice, 2004, World Sci Publ, New York., Dhilon G, Horch K. (Eds.) Neuroprosthetics: Theory and Practice, 2004, World Sci Publ, New York.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, експерименти у Лабораторији и на Клиници, израда пројекта
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 20
Семинари 30