Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Методе и инструментација за електрофизиологију
Акроним 13Д051МИЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) др Дејан Поповић
доц. др Милица Јанковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са специфичностима метода и инструментације намењених клиничким и лабораторијским мерењима. Студент који положи овај испит треба да буде у стању да самостално мери и обрађује електрофизиолошке сигнале, а и да разуме све ризике и могућности заштите од ризика при овим мерењима.
Исход предмета Положен испит и одебраен индивидуални пројекат. Студент треба да буде у стању да учествује у клиничкој пркаси али и да ради и истраживањима у области електрофизиологије.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Електрофизиолошки сигнали (детерминистички и стохастички, фреквенцијски и амплитудни опсези). Карактеристике система за аквизицију сигнала који потичу од периферних нерава, мишића, срца и мозга. Кондиционирање сигнала (аналогно и дигитлано). Аквизиција применом виртуелног инструмента у LabView или Matlab окружењу.
Садржај практичне наставе Индивидуални пројекат мерења иобраде електрофизиолошког сигнала који резултује презентацијом на конференцији или часопису,
Литература
1Поповић Дејан, Поповић Мирјана, Јанковић Милица: Аквизиција електрофизиолошких сигнала: Методе и инструментација, Академска мисао, 2007;, Поповић Дејан, Поповић Мирјана, Јанковић Милица: Аквизиција електрофизиолошких сигнала: Методе и инструментација, Академска мисао, 2009
2Bronzino, J. et al., (Eds.), Handbook of Biomedical Engineering, 3rd edition, CRC Press and MIT Press, NY, 2004;, Bronzino, J. et al., (Eds.), Handbook of Biomedical Engineering, 3rd edition, CRC Press and MIT Press, NY, 2004;
3Geddes, L.A., L.E.Baker, Principles of Applied Biomedical Instrumentation, J Wiley & Sons, NY, IV ed,1994; , Geddes, L.A., L.E.Baker, Principles of Applied Biomedical Instrumentation, J Wiley & Sons, NY, IV ed,1994;
4Webster,J., Medical Instrumentation, Application and Design, III ed, Houghton Mifflin Company, Boston, Toronto, 1998., Webster,J., Medical Instrumentation, Application and Design, III ed, Houghton Mifflin Company, Boston, Toronto, 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе консултације или предавања. Индивидуални истраживачки рад у Лабораторији
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70